Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka


Oferta edukacyjna

Powrót do strony głównej

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka


 

Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka prowadzone są w naszej placówce od lutego 2008r.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, których celem jest pobudzenie rozwoju psychomotorycznego i społecznego dziecka od chwili wykrycia pierwszych objawów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia nauki szkolnej.

Wczesne wspomaganie rozwoju to bardzo istotna forma pomocy zarówno dzieciom, jak i ich rodzinom.

Celem podejmowanych kompleksowych oddziaływań jest korygowanie wcześnie wykrytych nieprawidłowości w rozwoju dziecka oraz zapobieganie negatywnym następstwom  niepełnosprawności, a także przygotowanie rodziców do umiejętnego postępowania z dzieckiem.

Rodzice uzyskują informacje o przebiegu rozwoju dziecka i możliwościach jego wspierania oraz dostępnych formach pomocy rodzinie.

Działania naszej placówki w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka obejmują:

  rehabilitację ruchową,

  wspomaganie rozwoju emocjonalnego,

  stymulację polisensoryczną,

  wspomaganie ogólnego rozwoju psychofizycznego dziecka (usprawnianie zaburzonych funkcji),

  wspomaganie rozwoju poznawczego(koncentracji, rozumienia komunikatów, rozwoju świadomości ciała i orientacji w otoczeniu),

  wspomaganie rozwoju społecznego (nawiązywanie kontaktów),

 terapię logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz z wadami wymowy,

  stymulację wczesnych sposobów porozumiewania się (z wykorzystaniem metod komunikacji alternatywnej)

 inne rodzaje terapii w zależności od potrzeb dzieci i rodziców,

  pomoc rodzinie w akceptacji niepełnosprawności dziecka oraz w wypełnianiu zadań opiekuńczo-edukacyjnych w domu,

  pomoc w osiąganiu samodzielności życiowej odpowiedniej do wieku dziecka oraz możliwości rodziny.

 

Zajęcia z  dzieckiem prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów z wieloletnim doświadczeniem: oligofrenopedagogów, psychologa, logopedę, specjalistów pracy z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością, specjalistę pracy z dziećmi atystycznymi, nauczycieli gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej, nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Wspomaganie rozwoju dziecka przebiega zgodnie z indywidualnym programem terapii, a zajęcia odbywają się systematycznie. Rodzice, którzy towarzyszą dziecku podczas zajęć zapoznawani są z możliwościami wspomagania rozwoju, otrzymują wskazówki do kontynuowania pracy terapeutyczno-edukacyjnej w domu.

 

 

W przypadku dzieci ze zdiagnozowanymi nieprawidłowościami rozwoju brak odpowiedniego wspomagania i oddziaływań terapeutycznych może opóźnić, zniekształcić, a nawet zahamować dalszy rozwój. Zbyt późno rozpoczęte usprawnianie dziecka prowadzi bowiem do utrwalenia nieprawidłowości rozwojowych, które w późniejszym okresie okazują się trudne do wyeliminowania. Dlatego tak ważne jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego już we wczesnym dzieciństwie.

 

 

Dzieci kwalifikowane są do udziału w zajęciach na wniosek rodziców, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

>>więcej informacji<<

 

Opracowały:  mgr M. Bruzda

mgr W. Czarnecka - Maciak

>>powrót do strony głównej<<                                                >>początek strony<<